•  

  • test

Tłumaczenie pisemne

2

Pisemne tłumaczenia z języka angielskiego na język polski lub z polskiego na angielski wykonywane są w oparciu o stronę obliczeniową tekstu zawierającą 1500 znaków (ze spacjami uzasadnionymi budową zdania), a wszelkie teksty krótsze niż 1500 znaków traktowane są jako jedna pełna strona tekstu.

Tłumaczenia pisemne obsługiwane są w trzech trybach zależnych od objętości i pilności zlecenia:

  • Tryb standardowy (zwykły) ? dotyczy tłumaczenia do 6 stron tekstu dziennie
  • Tryb pilny ? dotyczy przetłumaczenia tekstu do 6 stron na następny dzień roboczy lub tłumaczeń w tempie 7-8 stron dziennie
  • Tryb ekspresowy ? dotyczy tłumaczenia 7-9 stron tekstu na następny dzień roboczy lub tłumaczeń w tempie 10-12 stron dziennie

Cena tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym za jedną stronę obliczeniową jest ustalana indywidualnie z Klientem. W trybie pilnym stawka ustalona za stronę wzrasta o 50% w stosunku do trybu zwykłego, natomiast w trybie ekspresowym ? o 100%. Tłumacz nie wystawia faktur VAT. Termin wykonania tłumaczenia pisemnego liczony jest od następnego dnia roboczego względem daty przyjęcia tekstu. Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Za tłumaczenia tekstów specjalistycznych o szczególnym stopniu trudności lub pracę nad tekstem wykraczającą poza tłumaczenie (tabele, slajdy, wykresy) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzgadniane ze Zleceniodawcą.

Pliki przesyłane do tłumaczenia powinny być w formacie edytowalnym, np.: Word, Office. W przypadku plików w formacie PDF, wymagających konwertowania oraz obróbki graficznej, cena może wzrosnąć o 20-25%. Za utrudnioną czytelność tekstu (bardzo mała czcionka, trudne do odczytania pismo odręczne, uszkodzony tekst) przysługuje zwyżka w wysokości 25% stawki wynagrodzenia w danym trybie.

Wszelkie wytyczne oraz instrukcje Zleceniodawcy dotyczące tłumaczenia powinny być przekazane przez niego na piśmie wraz ze zleceniem. W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną już część pracy według ceny ustalonej przy zlecaniu usługi.

Logo