•  

  • test

Tłumaczenia ustne

Phone booth. London, UKW przypadku tłumaczeń ustnych:

Cena tłumaczeń ustnych za godzinę pracy tłumacza jest indywidualnie ustalana z Klientem.

Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i stawił się do pracy, do chwili zwolnienia z wykonywania tłumaczenia i obejmuje ewentualne przerwy w tłumaczeniu. Minimalny czas, na jaki można zamówić tłumacza, to 1 godzina zegarowa. Każdą rozpoczętą godzinę dyspozycyjności tłumacza liczy się jako pełną.

Wynagrodzenie za pracę tłumacza w soboty podwyższa się o 25% stawki podstawowej. Stawka za pracę w niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych (22-6) jest wyższa o 50%. Dodatkowe koszty tłumacza, np. nocleg i wyżywienie na miejscu tłumaczenia, dojazd, ubezpieczenie pokrywa Zleceniodawca.

Union Jack Button

Zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia tłumaczowi – w miarę możliwości – kompletu materiałów (program zajęć, porządek spotkania, materiały pomocnicze, referaty itp.) w terminie pozwalającym na przygotowanie się do tłumaczenia.

Tłumacz zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania tłumaczenia w przypadku niedostarczenia odpowiednich materiałów, gdy zlecenie wymaga konkretnej lub specjalistycznej wiedzy, której tłumacz nie ma możliwości zdobyć samodzielnie.

W przypadku odwołania przez Zleceniodawcę zamówionego tłumaczenia później niż 48 godzin przed terminem, na który był zamówiony tłumacz, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej 1 godzinie pracy tłumacza. W przypadku odwołania tłumaczenia wcześniej niż 48 godzin przed przystąpieniem do wykonywania zlecenia, Zleceniodawca nie ponosi żadnych kosztów.

Niniejsze informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Konsultacje z radcą prawnym

Na życzenie Klienta treści niektórych dokumentów mogą być nieodpłatnie konsultowane z radcą prawnym, przy zachowaniu pełnej poufności.

Logo